Заявление

за издаване на документи за самоличност на български граждани

Вх. номерДо

ЕГН


Дата на раждане
Място на раждане (Населено място, община, област или държава)
Имена на кирилица (име, презиме, фамилия)Имена на латиница (име, презиме, фамилия)Променени имена на кирилица (име, презиме, фамилия)Променени имена на латиница (име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес (област, община, населено място, бул./ул., номер, вход, етаж, апартамент)Промяна на постоянния адрес
Друго гражданствоУказПол:
РъстТелефон за връзка
Цвят на очите:
Семейно положение:

Съпруг(а):  ЕГН
РодителиИменаДата на раждане
майка
баща
Долуподписаните родители, настойници, попечители или други законни представители
заявяваме издаването на документ за самоличност:
ИменаЕГН
Дата:
Лична карта № издадена на от МВР

подпис
ИменаЕГН
Дата:
Лична карта № издадена на от МВР

подпис
Данни за упълномощено лице:
Попълва се само ако заявения/те документ/и за самоличност ще се получава/т от упълномощено лице
ИменаЕГН
Дата:
Лична карта № издадена на от МВР

подпис на заявителя
Заявявам, че за декларирани от мен неверни данни в това заявление нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
Дата:
Лична карта № издадена на от МВР

подпис на заявителя
Имена на служителя приел заявлението
подпис на служителя
Полето се попълва само от лица, живеещи предимно в чужбина при подаване на заявление за издаване на лична карта.
Адрес на територията на държавата, където пребивават.С попълването на това поле не се заявява настоящ адрес.

Важно! Копирайте уникалния UIN, който се намира под Вашия генериран QR код (или го попълнете от разпечатаното Ви заявление) в третия модул "Онлайн запис за БДС", за да може да запазите час в избраната от Вас консулска служба.

Уважаеми заявители, информираме Ви, че електронната консулска услуга не събира и не съхранява личните Ви данни!